fbpx

Aydınlatma Metni

>
Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

1.AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “KVK Kurulu” olarak anılacaktır.) kararları ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin, veri sorumlusu olarak bir sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve adımıza işleyen iş ortaklarınca toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesine ilişkin çerçeve işbu metin ile aşağıda açıklanmıştır.

Tanımlar

a) Açık veri: Ücretsiz olarak veya hazırlanma maliyetini geçmeyecek şekilde internet üzerinden herkesin erişimine sunulan, üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı bulunmayan ve herhangi bir amaçla serbestçe kullanılabilen, makineler tarafından okunabilen ve böylelikle diğer veriler ve sistemlerle birlikte çalışabilen, anonim hale getirilmiş veriyi,

b) Açık sağlık verisi: Açık veri haline getirilen sağlık verisini,

c) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

ç) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

d) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

e) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

f) Kişisel sağlık verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgileri,

g) Kişisel verilerin imha edilmesi: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

ğ) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

h) Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemini,

ı) Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemini,

i) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

k) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Kişisel Verilen İşlenmesi

Kişisel veriler, ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulması zorunludur.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

g) Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar (veri sorumlusu veya veri işleyen nezdinde verileri teknik olarak depolama, koruma ve yedeklemeden sorumlu olanlar hariç herkes) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilememesini ifade etmektedir.

Herkesin veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kişilerde sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

İlgili Kişinin Hakları

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Veri sorumlusunca talebe en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevap verilmesi gerekmektedir. Ancak başvurunun reddedilmesi veya verilen cevabın yetersiz olması hallerinde 30 gün içinde, başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde ise başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde ilgili kişiler Kurula şikâyet yoluna gidebilir.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Veri sorumlusu;

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

Veri Sorumlusuna Başvuru

İlgili kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alman ücret ilgiliye iade edilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi, İşleme Amaçları ve Süre

Toplanan Kişisel Veriler

(duygusahin.com.tr)’ da bir hesap oluşturduğunuzda veya müşteri hizmetlerine ulaştığınızda tarafımızca hakkınızda kişisel veri toplanır. Toplanankullanıcı verisine, isminiz ve/veya kullanıcı isminiz, e-mail adresiniz ve/veya telefon numaranız gibi iletişim bilgileriniz ve kredi kart çeşidi ve kartın son kullanma tarihi gibi ödeme detayları dahildir. (duygusahin.com.tr) bunlar dışında, Sizin tarafınızdan sunulması halinde doğum tarihiniz, cinsiyetiniz ve mesela adresiniz gibi diğer iletişim verilerinizi de toplar. Sizin tarafınızdan verilen aile bireylerinize ait (aile bireylerinizin isimleri, e-mail adresleri, doğum tarihleri ve ilgi alanları dahil) verileri de toplayabilir. Bu kişisel verileri paylaşmayı tercih etmeniz halinde, ilgili kişilerden gerekli olduğu ölçüde rızalarını almış olmanız ve aynı zamanda bu kişileri işleme faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirmiş olmanız gerekir.

Site/Portal üzerinden sunulan hizmetler bakımından (duygusahin.com.tr) kullanıma ilişkin veriyi (başlık seçimleri ve arama sorgusu gibi), izleme bilgisini (görüntülenen içerik gibi) ve teknik veriyi (benzersiz platform kimlikleri, telefon ve platform sürümleri, cihaz IP adresi, (duygusahin.com.tr) uygulama sürümü, dil ayarları, URL bilgisi, parola (şifrelenmiş), çerez verileri ve tarayıcı tipi gibi) toplayabilir. Ayrıca üye ile (duygusahin.com.tr) arasında yapılacak ticari işlemlere istinaden faturalandırmayı kolaylaştırmak amacıyla ödeme hizmet sağlayıcılarına vermiş olduğunuz bilgilerin bazılarını toplayabilir ve işleyebilir.

Site/Portal üzerinden sunulan hizmetlerin kişisel veri işleyen Google, Facebook ya da üçüncü taraflarca sunulan benzer hizmetlerle bağlantılı olarak kullanmanız halinde, kişisel verilerinizi paylaşmanıza izin verdiğiniz Google, Facebook ya da diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara sunduğunuz kişisel verileri toplayarak işleyebilir. Bu hal ve durumda üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarına ilişkin bilgi almanızı önerilmektedir.

Ayrıca, internet sitesinde yer alan kamusal forumlarda sağladığınız veya site/portal ,paylaşım , i, sosyal paylaşım siteleri gibi üçüncü taraf platformlarda yer alan (duygusahin.com.tr) sitelerinin kullanımı esnasında sağladığınız ya da kişisel hesabınız ile beraber kişisel profilinizi bir üçüncü taraf internet sitesine link verdiğinizde sağladığınız kişisel veriler toplanarak işlenebilir.

Seçtiğiniz ödeme yöntemine dair bazı kişisel verileri de toplayarak işleyebilir. Bu sebep ile toplanan kişisel veriler, site/portal üzerinden sunulan hizmetleri alma hususunda gerekli şartlara haiz olduğunuz ile tarafınızca tercih edilecek ödeme yönteminizin tespiti amacına yönelik olarak toplanmaktadır.(duygusahin.com.tr) kendi uhdesinde bulunmayan ve bağımsız faaliyet gösteren ayrı sistemler altında üçüncü taraf ödeme hizmetleri ile işbirliği yapmakta olduğundan, kredi kartı numarası gibi ödemeye dair bütünsel veriler tarafımız nezdinde toplanmaz ve saklanmaz. Bu hal ve durumda üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarına ilişkin bilgi almanızı önerilmektedir.

Toplanan Kişisel verilerin işlenme amacı

(duygusahin.com.tr) tarafından kişisel verileriniz site/portal üzerinden sunulan hizmetler dahilinde farklı amaçlar ile işlenmektedir. Bunları kısaca belirtmek gerekir ise kişisel verileriniz;

Sunulan hizmet ve site/portalın özelliklerini geliştirmek ve uyarlamak amacıyla pazar ve müşteri analizleri, piyasa araştırmaları, istatistikler, iş takibi ile iş yönteminin geliştirilmesi,

– Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, Kişiselleştirilmiş ve daha iyi bir hizmet sunumu sağlanması ,Tekliflerin kişiye özel olarak geliştirilmesi ,

-Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

-Pazarlama iletilerinin üyelere tercihleri kapsamında mal ve hizmetlerin belirlenerek anlık bildirim, e-posta ve 3.kişilerin hedefleme pazarlama yönetimi ile sunumunun sağlanması ,tavsiye edilmesi, link verilmesi , kısımlara ayrılması, analiz edilmesi,

-Üye tercihleri ile ilgisiz olan reklam ve diğer pazarlama iletilerinin gönderilme riskinin azaltılması ,

-Kullanıcılara benzer kitlelere yönelik hedefsel pazarlama amacı ile kullanılması ,

-Google ,Facebook ,apple ve benzeri 3.taraf platformlarda özel kitleler oluşturulması,

-Portal/Site üzerinden üye hareketleri kapsamında ziyaret,paylaşım vb benzeri üye hakkında her türlü veriyi düzenleme ve analiz etme

-Hukuk ve yasalara aykırı eylem ve fiillerin engellenmesi,tespiti ,soruşturulması

-Site/Portal da belirtilmiş olan şartların yerindelik kontrolü ile uygulanabilmesi

Amaçları ile işlenmektedir.

Süre

Tarafınıza ait kişisel veriler sadece ilgili işleme faaliyetinin amacı için gerekli olduğu süre boyunca saklar..Bu kapsamda; pazarlama amacı ile toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, Üye olduğunuz sürece boyunca ve üyeliğiniz sona erdikten itibaren 12 (on iki) ay süre ile saklanır ve bu verinin işlenmesine devam edilmesi için açıkça izin verilmemiş ise bu sürenin sonunda silinir.

Sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek,ve diğer ek hizmetlerin kullanımını takip etmek ve belgelemek için, üye olduğunuzda vermiş olduğunuz kişisel veri (isminiz ve/veya kullanıcı isminiz, e-mail adresiniz ve/veya telefon numaranız ve ödeme detaylarınız gibi), üyeliğiniz ya da süresince ve üyeliğinizin sona erdiği tarihten hangisi en geç ise o tarihten itibaren 24 (yirmi dört) ay süre ile saklanır.Yine site/portal üzerindeki aktivitelerinize ilişkin veriler, üyeliğiniz süresince ve üyeliğinizin sona ermesinden itibaren 24 (yirmi dört) ay süre ile, bu süre zarfında üye olarak geri dönmek istemeniz halinde kullanıcı deneyiminizi kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla saklanır.İşbu süreler zarfında kişisel verileriniz analitik amaçlar için işlenir.

Ancak (duygusahin.com.tr)’nun ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde veya hak talebinde bulunmak, bir hakkı kullanmak veya savunmak için kişisel veriyi bahsi geçen sürelerden daha uzun bir süre de saklama hakkı saklır.

Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuatlar uyarınca üye ile (duygusahin.com.tr) arasında yapılmış olan sözleşme kapsamındaki yükümlülükler ile iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek , (duygusahin.com.tr) Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer amaçlar için, kişisel verileriniz(duygusahin.com.tr)’nun iştirakleriyle, iş ortaklarıyla, hizmet sağlayıcılarıyla ve diğer üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Örneğin bankanıza yanlış anlaşılmaları gidermek, uyumluluğumuzu göstermek ve benzeri durumlar için bilgi vermemiz gerekebilir.Kredi kartı ile yapılan işlemler bakımından sorumlu banka ile işlem açısından uyuşmazlıkların giderilmesi için bilgi verilmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Firma adına kişisel veri işleyen müşteri servisleri ve iştirakleri ile IT sistem sağlayıcıları de kişisel veri paylaşabilir. Bu husus dahilinde kişisel verilerin yüksek seviyede güvenlik önlemleri altında korunması için, söz konusu üçüncü kişilerle veri işleme sözleşmeleri yapılmaktadır.

Üyelere gönderilecek alakasız reklam veya diğer pazarlama iletilerinin gönderilmesinin önüne geçmek,dijital pazarlamaya ilişkin Pazar ölçümleri yapmak , üyelere özel olmak üzere reklam veya diğer pazarlama iletileri yollamak, reklam ve pazarlama iletileri yollamak veya diğer tanıtım amaçları için kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabilir. Örnek olarak Google Analytics’te yeniden pazarlama özellikleri ve izlenim, ilgi alanı ve demografik raporlama araçlarını kullanarak Facebook ve Google gibi platformlarda özel hedef kite oluşturması ve belirli bir pazarlama yönteminin yeni özel bir müşteri veya bir dizi yeni müşteri kazandırdığına ilişkin Facebook ve Google gibi iş ortaklarının bilgilendirilmesi gösterilebilir.

Kişisel veriler kanuni yükümlülüklerin veya resmi merci ve kurumların taleplerinin yerine getirilmesi ile firmanın hukuki çıkarlarının korunması yönünden gerektiğinde ve sahtecilik ile diğer güvenlik ve teknik sorunların tespiti, izlenmesi ve önlenmesi amacıyla da paylaşılabilir.

Uluslararası bir şirket olarak, kişisel verilerinizi Avrupa Birliği’nde (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) veya başka yerlerde saklayabiliriz. Kişisel verileriniz farklı ülkelere aktarıldığında, bu veri aktarımı, bu Gizlilik Politikası’nda öngörülen amaçlar doğrultusunda daha önce açıklanan alıcılara yapılır.

Eğer, kişisel verilerinizin Türkiye dışında bir ülkeye aktarılması ve orada tutulması söz konusu olur ise, özel güvenlik önlemleri alınır; söz konusu veri aktarımının Gizlilik Politikası ile başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygunluğu temin edilir, mesela Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından uygun görülen veya tavsiye amacı ile ilan edilen veri koruma hükümlerini taşıyan sözleşmeler kapsamında hareket edilir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle (duygusahin.com.tr)’yailetmeniz durumunda (duygusahin.com.tr) talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, (duygusahin.com.tr) tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle (duygusahin.com.tr)’ya iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak (duygusahin.com.tr)’ya iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede (duygusahin.com.tr)’ya KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Bebek Mah. Küçükbebek Cad. No-19 D-3 Beşi,ktaş/İStanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya [email protected] adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.

30 gün içinde, başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ise başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde ilgili kişiler Kurula şikâyet yoluna gidebilir.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.